Skip to content
Press releases

Press release, Finland: Bilot Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.−30.6.2022 (tilintarkastamaton)

Bilot Oyj  Puolivuosikatsaus  25.8.2022 kello 9.05

Bilot Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.30.6.2022 (tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on yhteenveto Bilot Oyj:n puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2022, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös Vincit Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://investors.vincit.com/fi/sijoittajat/raportit_ja_esitykset.

Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 15 720 (13 674) tuhatta euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta 15,0 %.
  • Liiketulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli -899 (941) tuhatta euroa, jota pienensi 960 tuhannen euron kertaluonteiset kulu jotka liittyivät Bilot Oyj:n ja Vincit Oyj:n sulautumiseen 
  • Kertaluonteisilla kuluilla oikaistu liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 61 (941) tuhatta euroa
  • Liiketulos (EBIT) oli -1 629 (474) tuhatta euroa.
  • Liiketulos (EBIT) rasittivat 730 (467) tuhannen euron liikearvon poistot sekä 960 (0) tuhannen euron kertaluonteiset kulut jotka liittyivät Bilot Oyj:n ja Vincit Oyj:n sulautumiseen.
  • Kauden tulos oli -1 780 (298) tuhatta euroa. 
  • Henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 244 (196).
  • Helmikuussa Bilot Oyj:n ja Vincit Oyj:n hallitukset allekirjoittivat yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella.
  • Huhtikuussa Bilot Oyj:n yhtiökokous hyväksyi Bilot Oyj:n sulautumisen Vincit Oyj:öön osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella Bilotin ja Vincitin hallitusten helmikuussa allekirjoittaman sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyi Sulautumissuunnitelman.
  • Katsauskauden jälkeen 1.7.2022 Bilot Oyj sulautui Vincit Oyj:öön. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen johdosta Bilot Oyj on purkautunut.

Avainluvut

 

1 000 EUR 1-6/2022 1-6/2021 Muutos % 1-12/2021
Liikevaihto 15 720 13 674 15,0 % 27 075
Käyttökate (EBITDA) -838 1 030   564
      % liikevaihdosta -5,3 % 7,5 %   2,1 %
Liiketulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) -899 941   412
      % liikevaihdosta -5,7 % 6,9 %   1,5%
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 61 * 941 -93,5 % 942
      % liikevaihdosta 0,4 % 6,9 %   1,5 %
Liiketulos (EBIT) -1 629 474   -607
      % liikevaihdosta -10,4 % 3,5 %   -2,2 %
Katsauskauden tulos -1 780 298   -779
      % liikevaihdosta -11,3 % 2,2 %   -2,9 %
Omavaraisuusaste, % 74,4 % 80,2 %   79,8 %
Nettovelkaantuneisuusaste % -18,3 % -49,5 %   -34,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -6,4 % 2,0 %   -2,9 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % -9,0 % 1,5 %   -3,8 %
Osakekohtainen tulos, eur  -0,31 0,06   -0,15
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 244 196   214
Henkilöstömäärä kauden lopussa 243 197   243
         
         
Ulkona olevien osakkeiden lkm 30.6.2022 30.6.2021   31.12.2021
  5 801 855 4 942 334   5 637 355


*Bilotin sulautumisesta aiheutuneilla kertaluonteisilla kuluilla oikaistu EBITA
**Avainhenkilövaihdoksista ja yrityskauppaprosesseista johtuvista kuluista oikaistu EBITA

 

Näkymät vuodelle 2022

Bilot Oyj on sulautunut Vincit Oyj:öön 1.7.2022 eikä näin ollen julkaise erillisiä näkymiä vuodelle 2022.

Toimitusjohtaja Jens Krogell: Seuraavan aikakauden alku

“Yhdistyminen Vincitin kanssa oli alkuvuoden 2022 merkittävin asia. Uutinen on otettu erittäin hyvin vastaan sekä työntekijöiden että asiakasyritystemme keskuudessa ja olemme jo käynnistäneet monta merkittävää toimitusta Vincitin ja Bilotin yhdistetyillä osaamisilla. Uuden Vincitin uniikki positio, jossa yhdistyy moderni räätälöity ohjelmistokehittäminen, asiakasymmärrys, liiketoiminta- ja datalähtöisyys sekä vahva osaaminen Enterprise-tason ydinjärjestelmistä, tarjoaa Vincitille jatkossa selkeän kilpailuedun. Yhdistyminen toteutui 1.7.2022 jonka jälkeen Bilotin toiminta jatkuu osana Vincit Oyj:tä.

Liiketoiminnallisesti vuoden 2022 alkupuolisko oli kaksijakoinen. Kautta rasitti arvioita heikompi vuoden käynnistys tammi- ja helmikuussa monen sovitun projektin alkaessa arvioitua myöhemmin. Myös koronaviruksen aiheuttama sairauspoissaolojen kasvu rasitti alkuvuotta. Maaliskuusta alkaen toiminta jatkui ennustetun mukaisesti sekä kasvun että oikaistun kannattavuuden osalta.

Asiakasyritystemme liiketoiminnan digitalisoituminen jatkui edelleen vahvana. Kilpailun kiristyessä yritykset ovat panostaneet entistä enemmän digitaalisiin myyntikanaviin, asiakaskokemukseen, dataan sekä ydinprosesseihin ja -järjestelmiin. Bilotin vahva asiantuntijuus näissä alueissa mahdollisti vahvan kasvun varsinkin verkkokauppojen ja asiakasportaalien sekä SAP toiminnanohjausjärjestelmien saralla, joissa kysyntä jatkuu edelleen vahvana. Onnistuimme avaamaan uusia strategisesti merkittäviä asiakkuuksia eri liiketoiminta-alueilla. Tärkeänä onnistumisena ja todisteena osaamisestamme on myös voittomme julkisen kilpailutuksen Certian SAP ERP ECC -teknologian täyskonversion uuteen SAP S/4HANA -teknologiaan.

Kilpailu osaajista jatkui alalla edelleen erittäin kovana ja tämä vaikutti myös Bilotin alkuvuoteen. Henkilöstö kasvoi, muttei riittävällä tahdilla vastataksemme kysyntään kaikilla saroilla. Uskomme että Vincitin vahva työnantajamaine tulee auttamaan tässä kilpailussa jatkossa.

Yhdistyminen Vincitin kanssa vaikutti Bilotin ensimmäiseen vuosipuoliskoon kertaluontoisten kulujen sekä myös työkuorman näkökulmasta. Hyvin suunniteltu ja toteutettu yhdistyminen näyttää tosin jo nyt hyötynsä liiketoimintojen sulauduttua ja toiminnan jatkuttua ilman merkittäviä haasteita. Samalla yritys onnistui kuitenkin, varsinkin vuoden toisella kvartaalilla, kasvamaan kannattavasti. Tästä suuri kiitos henkilöstölle joka epätietoisuudenkin vallitessa pystyi keskittymään avaintekemisiin ja saavuttamaan hienoja onnistumisia.

Bilotin menestystarinan seuraava aikakausi jatkuu osana Vincitiä. Vaikka nimi vaihtuu, jatkuu tarina entistä hienompana.”

 

Helsingissä 25. päivänä elokuuta 2022 

VINCIT OYJ 
Hallitus


Liite: Bilot Oyj - H1 puolivuosikatsaus 2022

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098