Skip to content
Press releases

Press release, Finland: Vincit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022 (tilintarkastamaton): Kasvava Vincit keskittyy kannattavuuteen

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 25.8.2022 kello 9:00

Vincit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022 (tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Vincitin puolivuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2022. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.vincit.com/fi/sijoittajat/raportit_ja_esitykset

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Kasvava Vincit keskittyy kannattavuuteen

Vincitin ensimmäisen vuosipuoliskon 1.1.–30.6.2022 liikevaihto oli 35,8 (30,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 5,1 miljoonaa euroa eli 16,6 %. Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 15,5 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 2,6 (3,5) miljoonaa euroa eli 7,4 (11,4) % liikevaihdosta. Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeiden myynnistä kesäkuulle 2021 kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 605 (31.12.2021: 579). 

Tammi-kesäkuu 2022

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 34,5 (29,2) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 2,7 (3,1) miljoonaa euroa.
 • Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 1,4 (1,6) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,0 (0,4) miljoonaa euroa. Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeista kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton.
 • Vincit Suomen liikevaihto oli 29,2 (26,1) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,8 (2,5) miljoonaa euroa.
 • Vincit USA:n liikevaihto oli 6,2 (3,7) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,8 (0,6) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,17) euroa.
 • Kokonaiskapasiteetti (FTE) raportointikaudella oli keskimäärin 602 (502), josta alihankinnan osuus oli 41 (25).
 • Helmikuussa Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitukset allekirjoittivat yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella.
 • Huhtikuussa Vincitin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Bilot Oyj:n sulautumisen Vincitiin osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella Vincitin ja Bilotin hallitusten helmikuussa allekirjoittaman sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyi Sulautumissuunnitelman.
 • Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen sulautumisen hyväksymisestä johtuen Vincit luopui 3.2.2022 julkaistusta vuoden 2022 ohjeistuksesta
 • Toukokuussa Vincit valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -listauksessa suurten yritysten kategoriassa.
 • Katsauskauden jälkeen 1.7.2022 Bilot Oyj sulautui Vincit Oyj:öön. 

Ohjeistus vuodelle 2022 (päivitetty 21.4.2022) 

Vincit Oyj tiedotti 21.4.2022 luopuvansa Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n sulautumisen hyväksymisestä johtuen 3.2.2022 julkaistusta vuoden 2022 ohjeistuksesta. Sulautumisen vaikutukset sisältävä päivitetty ohjeistus vuodelle 2022 julkaistaan kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Tilinpäätöstiedotteella 3.2.2022 julkaistu aiempi ohjeistus:

Vuonna 2022 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 12 % ja 18 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Arvioidun kasvun saavuttaminen edellyttää onnistumisia rekrytoinneissa sekä kumppaniverkoston laajentamisessa. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvon poistoja) arvioidaan olevan välillä 9 % ja 13 % liikevaihdosta.

Pitkittynyt koronapandemia lisää epävarmuutta markkinoilla, mutta se on myös lisännyt yritysten tarvetta kehittää toimintaansa, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia digitaalisia palveluita tarjoaville toimijoille. Kasvava inflaatio voi tuoda uuden epävarmuustekijän asiakaskysyntään.

Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Vincitin ylimääräisessä ja Bilotin varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät ja täytäntöönpano toteutuu odotetun aikataulun mukaisesti heinäkuussa 2022, tulee Vincit julkaisemaan päivitetyn ohjeistuksen vuoden 2022 näkymistä kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Avainluvut

Konserni

1 000 euroa 1-6/2022 1-6/2021 Muutos % 1-12/2021
Liikevaihto 35 797 30 710 16,6 61 510
Käyttökate (EBITDA) ¹⁾ 2 846 3 796 -25,0 6 453
      % liikevaihdosta 8,0% 12,4%   10,5%
Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) ¹⁾ 2 640 3 514 -24,9 5 905
      % liikevaihdosta 7,4% 11,4%   9,6%
Liikevoitto (EBIT) 1 599 2 654 -39,7 4 108
      % liikevaihdosta 4,5% 8,6%   6,7%
Katsauskauden tulos 1 191 2 047 -41,8 3 476
         
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)¹⁾, % 13,7% 21,0%   18,4%
Oman pääoman tuotto (ROE)¹⁾, % 10,6% 17,7%   14,7%
Nettovelkaantumisaste, % -18,9% -20,3%   -31,6%
Omavaraisuusaste, % 66,2% 67,3%   70,2%
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 605 583   579
Osakekohtainen tulos, eur 0,10 0,17 -42,6 0,29


1) Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja),
sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin.

 

Toimitusjohtaja Julius Mannin näkemys katsauskaudesta:

“Olemme tyytyväisiä Vincitin lähes 17 %:n liikevaihdon kasvuun ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä oli linjassa odotustemme kanssa. Ennen kaikkea Yhdysvaltojen palveluliiketoiminnan vahva 67 %:n kasvu hyvällä kannattavuustasolla oli erinomainen tulos. Vincit USA myös käynnisti kesän allekirjoittamalla kolme uutta asiakassopimusta, joiden arvo on yhteensä on noin 3,7 miljoonaa euroa. Nykyisellä kasvutahdilla Vincit USA muodostaa yhä merkittävämmän osan koko Vincitin liiketoiminnasta. 

Vincitin Suomen palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehitys puolestaan jäi alle omien odotustemme. Palveluliiketoiminnan projektien käyttöasteet ja asiantuntijoiden vaihtuvuus pysyivät edelleen hyvällä tasolla, mutta suurimmat haastemme Suomessa liittyvät epäsuhtaan palkkainflaation kasvussa verrattuna asiakashintojen nousuun. Myös koronapandemiasta johtuvia lyhytaikaisia sairauspoissaoloja on ollut alkuvuodesta poikkeuksellisen paljon. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ei ole vaikuttanut suoraan Vincitin toimintaan tai asiakashankkeisiin. 

Vincit Solutions tuoteliiketoiminta eteni vuoden ensimmäisellä puolikkaalla odotetusti ja tuotekehitysaktivointien jälkeen tulos oli niukasti voitollinen. Jatkuva laskutus kasvoi 14 %:ia ja kysyntä vanhoilta asiakkailta pysyi hyvällä tasolla: VincitEAM-järjestelmällä pyöritetään jo yli sadan tehtaan ja laitoksen kunnossapitoa ja laitehallintaa. 

Toukokuussa Vincit juhlisti 15-vuotista historiaansa tulemalla jälleen valituksi Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -listauksessa. Samalla teimme valmisteluita yhtiön viime vuosien yhden merkittävimmän muutoksen eteen, yhdistymiseen Bilot Oyj:n kanssa, mikä saatiin onnistuneesti maaliin heinäkuun alussa. Osana sulautumista päivitimme myös johtoryhmän kokoonpanoa ja organisaatiorakennetta tukemaan strategian toteutuksen seuraavaa vaihetta ja kansainvälisen kasvun kiihdyttämistä.

Bilot-sulautumisen myötä uusiutuneen Vincitin tarjonnassa yhdistyy moderni räätälöity ohjelmistokehittäminen, palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, datalähtöisyys sekä vahva osaaminen johtavista IT-taustajärjestelmistä. Yhdistyneen yhtiön strategia tulee pohjautumaan Vincitin marraskuussa 2021 julkaistuun strategiaan ja jatkamme kasvun panostusten keskittämistä asiakkaiden kaupallisten kyvykkyyksien kehittämiseen, jossa digitaalinen myynti ja kokonaisvaltainen asiakaskokemus ovat keskiössä. Uuden Vincitin uniikki positio on herättänyt jo nyt asiakaskunnassamme kiinnostusta ja tarjoaa meille jatkossa selkeän kilpailuedun. Olemme kevään aikana aloittaneet useita keskusteluita asiakkaiden kanssa kokonaisvaltaisemmasta palvelukyvykkykydestämme ja jo kesäkuussa voitimme merkittävän suomalaisen kuluttajaverkkokauppahankkeen yhteisellä Bilot/Vincit-tarjoamalla.

Sulautumisen jälkeen keskitymme nyt yhdistyneen yhtiön kannattavuustason selkeään parantamiseen Suomessa. Kohdennetut hinta- ja sopimustoimenpiteet asiakaskannattavuuden parantamiseksi eri asiakassegmenteissä ovat tärkeimpiä prioriteettejamme toiselle vuosipuoliskolle. Lisäksi tavoittelemme Bilotilta siirtyneiden asiantuntijoiden asiakasprojektityön käyttöasteiden nostoa Vincitin perinteisesti vahvan käyttöasteiden johtamisen myötä.

Olemme myös aloittaneet yhdistymiseen liittyvien kustannussynergioiden toimeenpanemisen. Alkuvuodesta alkaen molemmista yhtiöistä lähteneitä johdon, myynnin, markkinoinnin ja tukifunktioiden henkilöitä ei ole pääsääntöisesti korvattu uusilla rekrytoinneilla. Syksyn aikana pyrimme parantamaan tätä Vincitin henkilöstön huoltosuhdetta edelleen sekä teemme toimenpiteitä laskuttamattoman asiakastyön määrän vähentämiseksi. Lisäksi haemme säästöjä pääkaupunkiseudun toimitilojen keskittämisestä sekä muista operatiivisista kulusynergioista. Näillä toimilla tavoittelemme yhteensä kolmen miljoonan euron kulusäästöjä vuodelle 2023.

Rohkeasti uusiutumiskykyinen yrityskulttuuri ja vahvojen työyhteisöjen vaaliminen pysyvät Vincitin ytimessä. Haluamme olla jatkossakin paras työpaikka ja tarjota kasvumahdollisuuksia niin nykyisille kuin tuleville vincitläisille. Haluankin kiittää kaikkia Bilot/Vincit-fuusioon valmisteluun osallistuneita erinomaisesta työstä sekä asiakkaitamme luottamuksesta. Samalla toivotan vielä kerran kaikki bilotlaiset niin Puolassa, Ruotsissa kuin Suomessa lämpimästi tervetulleiksi Vincitiin!”

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Vincitin merkittävin lähiajan riski liittyy Bilotin sulautumiseen Vincitin kanssa. Vincit jatkaa jo keväällä käynnistettyä integraatioprojektia, jossa keskeisinä fokusalueina henkilöstön sitouttaminen uuteen Vincitiin, asiakashankkeiden jatkuvuuden turvaaminen ja operatiivinen tehokkuus. Lisäksi entistä kansainvälisempi Vincit edellyttää johtamisjärjestelmän kehittämistä.

Covid-19 -pandemian vaikuttaa laantuneen, mutta  muodostaa edelleen riskejä erityisesti henkilöstön kasvaneina sairaspoissaoloina. 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa voi vaikuttaa asiakkaidemme liiketoimintaan ja sitä kautta asiakashankkeisiin. Vincitillä ei ole omaa henkilöstöä Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. 

Kiristyvän kilpailun ohjelmistoalan osaajista arvioidaan lisäävän haasteita rekrytoinnissa. Lisäksi kohoava palkkainflaatio luo paineita saada siirrettyä kohonneet palkkakustannukset asiakashintoihin. Vincit jatkaa panostuksia nykyisen yrityskulttuurin ja erittäin hyvän työnantajamielikuvan säilyttämiseksi. Tällä halutaan varmistaa työntekijöiden sitoutuminen myös tulevaisuudessa ja yhtiön kyky jatkaa onnistuneita rekrytointeja.

Vincit on tehnyt panostuksia erikseen mainittuihin tuoteliiketoimintoihin, joiden kaupallistamiseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi epävarmuustekijöitä.

Vincitin palveluiden kysynnän  odotetaan yleisestä  maailmantalouden epävarmuuden tilasta  huolimatta jatkuvan positiivisena, mutta erilaiset häiriöt markkinoissa, mukaan lukien mahdolliset IT-markkinoiden ulkopuoliset häiriöt, eivät ole poissuljettuja. Tästä johtuen Vincit pyrkii varautumaan toiminnassaan myös nopeisiin muutoksiin.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen Bilot Oyj sulautui Vincit Oyj:öön 1.7.2022.

Taloudellinen tiedottaminen

Vincit julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta 27.10.2022. 

Tiedotustilaisuus

Vincit järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 25.8.2022 kello 14.00 alkaen. Tilaisuus järjestetään online-webinaarina. Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://investors.vincit.com/fi/sijoittajat/raportit_ja_esitykset tilaisuuden päättymisen jälkeen.

 

Helsingissä 25. päivänä elokuuta 2022 

VINCIT OYJ 
Hallitus


Liite: Vincit Oyj - H1 puolivuosikatsaus 2022

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi